C.010.000

Torneu a l’Inventari

Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
C.010.000 000 0289612CF1608G0001QE 12
Adreça
C. del Mig, 10
VISTA GENERAL DE L’EDIFICI ON ES TROBA L’ELEMENT INVENTARIAT

Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
C.010.001 C.010.001 0289612CF1608G0001QE 12
FOTOGRAFIA
C.010.001
DESCRIPCIÓ

Portalada gòtica d’accés a l’edifici. Amida 2,60 mts d’alt per 1,77 d’ample. Les dovelles tenen un gruix de 20 cm. Aquesta és l’única portalada gòtica que es conserva al municipi.
A la seva part interior dreta, un carreu presenta gravada una creu, de datació indeterminada (vegeu fotografies adicionals C.010.001A).
No té dovella clau, i la seva ogivalitat s’aconsegueix retallant una de les dovelles gairebé diagonalment per la meitat (fotografies adicionals C.010.000B). Les dovelles són reaprofitades d’una altra construcció ; segurament, en origen, formarien una portalada romànica com la inventariada aquí amb el número J.001.001, les dovelles de la qual guarden molta similitud amb les dovelles d’aquesta, pel que fa a volumetria.
Datació: segles XIII-XIV
Data d’inventariat: 16.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: A
FOTOGRAFIES ADDICIONALS

C.010.001A
C.010.001B
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
C.010.002 C.010.002 0289612CF1608G0001QE 12
FOTOGRAFIA
C.010.002
DESCRIPCIÓ

Arc gòtic de suport de l’edifici i segurament també amb funció de porta interior. Es troba a l’entrada de l’edifici. Amida 3,20 mts d’alçada per 1,75 d’amplada, i el gruix dels seus carreus és de 54 cm. La tipologia del llaurat dels carreus i la seva volumetria és del mateix tipus que els pertanyents als altres arcs ogivals inventariats, amb la particularitat, però, de les mides més reduïdes d’aquest. Es tracta de l’arc amb la base més estreta que es coneix, si bé això pot ser degut a la seva doble funció com a arc i portalada interior.
No té dovella clau ni senyal d’haver allotjat mai cap ganxo al seu punt més alt, la qual cosa reforça la teoria que es tracti d’una portalada interior més que d’un arc concebut només per a fer de suport, com és el cas dels més amples de base.
Avui en dia la seva llum es troba partida per un envà: a la part dreta hi ha les escales d’accés al segon pis, i a l’esquerra una porta que dóna pas a una cambra interior.
Datació: segles XIII-XIV
Data d’inventariat: 16.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: A
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
C.010.003 C.010.003 0289612CF1608G0001QE 12
FOTOGRAFIA
C.010.003
DESCRIPCIÓ

Arc gòtic de suport de l’edifici. Arrenca a continuació de l’arc-portalada C.010.002, les dues bases dels braços de cada arc es toquen (vegeu fotografies adicionals C.010.003A). Està cec en 1/3 part, a l’entrada de la casa, i continua en una habitació interior i fins a la paret d’aquesta casa amb el carrer Penedès (fotografies adicionals C.010.003B)
Amida 5,40 mts d’amplada i 2,60 mts d’alçada fins al nivell del sostre, que també parteix la llum de l’arc. Com a mínim, tenint en compte la part que no és visible d’aquí amunt, aquest arc deu tenir una alçada màxima d’entre 4,50 i 5 mts. El gruix de les dovelles és de 50 cm. És de suposar que no té dovella clau, però no ho hem pogut veure perquè no hem tingut accés a la part superior de l’arc.
Datació: segles XIII-XIV
Data d’inventariat: 16.07.2006

NIVELL D’INTERÉS: A
FOTOGRAFIES ADDICIONALS
C.010.003A
C.010.003B
Núm. de sèrie Núm. foto Ref. cadastral Topogràfic cadastral
C.010.004 C.010.004 0289612CF1608G0001QE 12
FOTOGRAFIA
C.010.004
DESCRIPCIÓ

Arc ogival de suport de l’edifici. Es troba, cec, a la paret mitjera amb la casa núm. 5 del carrer Penedès, per W, a la paret del fons de l’habitació que hi ha darrera els arcs C.010.002 i C.010.003. Acaba un mig metre abans de la paret de la casa que confronta amb el carrer Penedès, al S. (vegeu fotografies adicionals C.010.004A).
Amida 5,20 mts d’amplada i 2,20 mts d’alçada fins al nivell del sostre, que també parteix la llum de l’arc. Com a mínim, tenint en compte la part que no és visible d’aquí amunt, aquest arc deu tenir una alçada màxima d’entre 4,50 i 5 mts. El gruix de les dovelles no és amidable perquè la llum és cega, però tot fa pensar que aquest sigui de 50 cm, com en els altres arcs anàlegs. És de suposar que no té dovella clau, però no ho hem pogut veure perquè no hem tingut accés a la part superior de l’arc.
Datació: segles XIII-XIV
Data d’inventariat: 16.07.2006
NIVELL D’INTERÉS: A
FOTOGRAFIES ADDICIONALS
C.010.004A

Torneu a l’Inventari

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!