Per Carles Prats.

Parts de retaules de l’església de Cabacés conservats al museu Salvador Vilaseca de Reus. Inclou les pintures de l’altar major barroc destruït el 1936. Vegeu les fotografies aquí.

Aquí podreu veure fotografies de l’altar major abans de la seva destrucció.

Sobre el retaule de l’altar major destruït, hi ha disponible aquesta documentació referent a les pintures que en formaven part i van sobreviure la destrucció del 1936 i que s’han conservat:

1626, octubre, 22. Cabassers. Àpoca de 300 lliures que fa Francisco Castillo, pintor de Flix, a la vila de Cabassers, per pintar el retaule major de l’església de Cabassers, 1626, octubre, 22 [Digitalització del document: foli 14r i foli 14v]

Arxiu Comarcal del Priorat. Fons Mas Roger. Número de catàleg 0068

(14r) Die 22 mensis octobris 1626, en la vila de Cabacés, de la diòcesi de Tortosa, lo honorable senyor Francisco Castillo, pintor de la vila de Flix, de la mateixa diòcesi, tenint-se per content ipagat <de la cantitat de seixanta tres lliures, dich 63 ll moneda barcelonesa> de totes les cantitats per les quals la vila de Cabacés li estave obligada per lo preu i pagues de pintar lo retaule maior dela sglésia de Cabacés, que entre tot posave la suma de tresentes lliures moneda barcelonesa, /tota/ la qual dita cantitat i cantitats confesse tenir rebuda de dita vila i estar de (14v) tot content i pagat, perlo qual als jurats del present ani, que són en Gabriel Moliner, Joan Macip dit lo Teixidor, i pere Miródel Cigjar los ne fa la present àpoca de rebuda llarga, bastant &, confessant &prometent &renunciant & iurant i firmant &. Testes huius rei sunt los honorables en Pere Ferrer de la Sglésia i Juan Macip de la Sglésia, menor, pagesos de Cabacés.És pres i testificat lo present acte en mà i poder de mi, Miquel Homdedéu, prevere i rector de Cabacés, dia i ani ut supra in co continetur.

La Bisbal. Document sense data, però inclòs en un manual de protocols notarials de mitjan segle XVI. Pendent de signatura definitiva. Pere Homdedéu, pintor de Cambrils, s’obliga a fer un retaule per a l’església de la Bisbal pel preu de 13 lliures, que ha de representar Sant Sebastià, Sant Fabià, la Pietat, la Verge Maria, el Crucifix, Sant Cosme, Santa Llúcia, Sant Damià i Sant Bertomeu.

Capitulació feta entre los pròmens hi singulars del loc de la Bisbal y mestre PereHomdedéu, pintor, sobre hun retaule que dit pintor se obligue fer en la sglésia de dit locde la Bisbal, lo qual(h)a de aver x palms de amplària e xiii de levada, ço és del pam deldit pintor, en lo qual (h)a deaver lo banc en tres peces, en quascuna peça dos cases, en lobanc tres cases: en la huna part de dit banc sant Sebastià, e a l·altra sant Fabià y enmij laPietat, y en la peza del mig Nostra Dona, a la punta lo Crucifix, en la peça de la mà dretasant Cosme e santa Lúcia, en la altra sant Damià e sant Berthomeu, per preu de xiii l, dictretze liures, les quals se agen a repartir en les següens pagues: la primera cinc liures, lasegona pagua quatre liures, la qual sia a paguà la última e darrera sia a Nostra Dona desetenbre pervinedora. Hi de dits diners rebuts dit mestre Pere farà albarà, e per dit preu abdites condicions dit mestre Pere se obligua dar-los acabat y posat dit retaule en la sglésiadita, emperò que dits òmens sien tenguts trametre bèsties y traginer per portar-lo deCambrils ha hont él té sa cassa, y açò de vuy dia de la ]…[ fins al dia de Pasqua de Resurecció pervinent &. Y a tot açò tenir e conplir se obligua dit mestre per tots lurs bénsaguts e per aver &. Fiat larguo modo ut decet &.Y dit mestre Pere se obligua que quant li donaran diners per la sobredita rahó el los agade donar fermança per seguretat de lurs òmens & en Cabacés ho en lo matex loc de la Bisbal.

* Vegeu aquesta Nota aclaridora.