1528, març, 25. Acta de fundació de l’ermita de la Tornera (Sant Salvador) de Margalef, per Bernat Albagès, que hi posà la primera pedra i digué la primera missa. Bernat Albagès, vicari i notari de Cabacés. [Digitalització del document]

Arxiu Comarcal del Priorat, Fons Mas Roger, número de catàleg 0005

Avui, qui comptam a xxv del mes de març any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Ihesu Xristi mil D XXVIII, dia de la Verge Maria de març, se comensa y principia de dir missa en la hermita de la Tornera, terme de Margualeph, del bisbat de Trotosa. Donà y consentí la liçèntia lo magnífich senyor míser Pere Crespo, offiçial de dit bisbat per lo reverendíssim senyor don Guilem de Anguefort, cardenal y bisbe de Tortosa, en la quall hermita fonch posada la primera pedra per mi, Bernat Albagès, prevere del loch de Cervià, vicari de Cabasés, y per mi mateyx fonch dita la primera missa en dita hermita dia y any damunt dit, estant en dita hermita los reverents pares frare Johan Basset y fra Pere Rossell, los dos preveres, en sacres hoïdes.Y en testimoni de veritat fach la pressent yo, predit vicari y notari de Cabacés.

1585, setembre, 9. Mossèn Gabriel Gisbert entrega 13 lliures recollides de caritats als jurats i prohoms de Cabacés per tal que es comenci a construïr una capella a la Foia de Cabacés. Pere Arbonès, prevere i vicari de Cabacés. [Digitalització del document]

Arxiu parroquial de Cabacés, manual notarial de mossèn Gabriel Gisbert

A XXII de setembre del any 1585
Los honorables en Juan Sollanelles, en Juan Morell i en Pere Amorós del Mas, jurats, i en Pere Gibert dit de la Plaça, i en Pere Gispert i en Juan Homdedéu, pròmens, tots de la villa de Cabaçés de grat et confesen aver rebut del venerable mossèn Gabriel Gisbert, prevere i natural del mateix loch de Cabaçés, és a saber, treze liures, dich XIII Ll, les quals dit mossèn Gabriel Gispert les ha replegades de caritats per a que de aquelles se face o comense a fer una capella a la Foya, la qual capella (h)a de comensar a fer dins de mit any. Les quals confesaren aver rebudes a sa plena voluntat et en presènsia de mi, PereArbonès, prevere i vicari del dit loch, i dels testimonis debay escrits, qui són los honorables Francesc Criviller de la Vilella d’Amunt i Juan Masip dit de la Plaça, i habitants en Cabaçés, et cetera.